logo1
Vài Nét về Thiền Viện

Đại Niệm Xứ Thiền Viện là một hội phi lợi nhuận được thành lập với mục tiêu truyền bá Phật Pháp và hướng dẫn thiền Minh Sát Tuệ (Vipassanā) theo truyền thống Phật Giáo Theravāda. Sinh hoạt của thiền viện được tổ chức dưới sự hướng dẫn và cố vấn của Ngài Hòa Thượng Thiền Sư viện chủ Khippapañño Kim Triệu.Cuốn Video Giới Thiệu Về Thiền Viện

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con đem hết lòng thành kính,làm lễ Đức Bhagavā đó, Ngài là bậc Arahaṃ cao thượng,
được chứng quả Chánh Biến Tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy.

Honor to the Blessed One, the Exalted One, the fully Enlightened One.