logo1
Ngài Đại Trưởng Lão Hòa Thượng Thiền Sư Khippapañño Kim Triệu

Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Khippapañño Kim Triệu là bậc đại trưởng lão đã thành lập Đại Niệm Xứ Thiền Viện, cũng là vị lãnh đạo tinh thần và viện chủ của thiền viện.  Hòa Thượng Kim Triệu là một thiền sư lỗi lạc về pháp hành Tứ Niệm Xứ Vipassana, được sự kính mộ của Phật tử khắp nơi ở Hoa Kỳ cũng như ở hải ngoại.

(Đọc thêm tiểu sử)

 


Bhikkhu Puṇṇa - Tỳ Khưu Thiện Viên

Bhikkhu Carudhammo - Tỳ Khưu Minh Pháp


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con đem hết lòng thành kính,làm lễ Đức Bhagavā đó, Ngài là bậc Arahaṃ cao thượng,
được chứng quả Chánh Biến Tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy.

Honor to the Blessed One, the Exalted One, the fully Enlightened One.