logo1
Most Venerable Khippapañño Kim Trieu

Most Venerable Khippapañño Kim Trieu is the director and senior spiritual advisor monk who found the Mahāsatipaṭṭhāna Meditation Center. The Most Venerable is a well-known and highly respected Vipassana meditation teacher in the US and abroad.

[Read Biography]


Bhikkhu Puṇṇa - Tỳ Khưu Thiện Viên

Bhikkhu Carudhammo - Tỳ Khưu Minh Pháp


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con đem hết lòng thành kính,làm lễ Đức Bhagavā đó, Ngài là bậc Arahaṃ cao thượng,
được chứng quả Chánh Biến Tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy.

Honor to the Blessed One, the Exalted One, the fully Enlightened One.