logo1
Khóa Thiền 10-Ngày Mùa Đông


Địa điểm: Mahāsatipaṭṭhāna Meditation Center - Đại Niệm Xứ Thiền Viện
Từ ngày: 28 tháng 10 năm 2024
Đến ngày: 6 tháng 11 năm 2024

Lưu ý: Khóa Thiền Mùa Đông 10 Ngày được hướng dẫn bởi Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Khippapañño Kim Triệu. Yêu cầu tất cả thiền sinh đăng ký trọn khóa tu 10 ngày và có mặt tại thiền viện lúc 5 giờ chiều ngày 28 tháng 10, 2024.

ĐƠN GHI DANH THAM GIA KHÓA THIỀN

Vui lòng điền vào đơn ghi danh để đăng ký trực tuyến dưới đây, hoặc gửi đơn ghi danh qua đường bưu điện [Tải xuống đơn ghi danh]
PHỤ GIÚP / HỖ TRỢ: ĐƠN GHI DANH THAM GIA KHÓA THIỀN
Vui lòng điền vào đơn ghi danh để đăng ký trực tuyến dưới đây, hoặc gửi đơn ghi danh qua đường bưu điện [Tải xuống đơn ghi danh]

Lưu ý: Để phụ giúp và hỗ trợ cho khóa thiền, thiền sinh bỏ ra khoảng 2-3 tiếng mỗi ngày cho những công việc đăng ký (xem phần dưới), và tham gia khóa thiền part-time.

Về khóa thiền

Tôi xin ghi danh ở lại Đại Niệm Xứ Thiền Viện để tu hành thiền Minh Sát như sau.
Tôi xin ghi danh ở lại Đại Niệm Xứ Thiền Viện để tu hành thiền Minh Sát và phụ giúp như sau.

Thông tin cá nhân

Thông tin sức khỏe

Liên lạc trong trường hợp cấp bách

Chỉ dành riêng cho thiền sinh Phụ Giúp / Hỗ Trợ: Tôi có khả năng phụ giúp/ hỗ trợ những công việc như sau (có thể đánh dấu ở nhiều phần tùy ý): *

1A. Tôi xác nhận những dữ kiện do tôi cung cấp ở trên là chính xác. Tôi biết rằng Đại Niệm Xứ Thiền Viện là một tổ chức không vụ lợi (non-profit organization) và sự tu học thiền Minh Sát ở đây được tổ chức nhằm vào lợi ích cho thiền sinh như tôi. Do đó, tôi miễn cho Đại Niệm Xứ Thiền Viện tất cả mọi trách nhiệm nếu có điều gì không may xảy ra cho tôi trong thời gian tôi tham dự tu học thiền. *
1B: (Chỉ dành riêng cho thiền sinh Phụ Giúp / Hỗ Trợ) Tôi xác nhận những dữ kiện do tôi cung cấp ở trên là chính xác. Tôi biết rằng Đại Niệm Xứ Thiền Viện là một tổ chức không vụ lợi (non-profit organization) và công việc phụ giúp của tôi ở đây được tổ chức nhằm vào lợi ích tu tập cho tôi và hỗ trợ sự tu tập cho các thiền sinh khác. Do đó, tôi miễn cho Đại Niệm Xứ Thiền Viện tất cả mọi trách nhiệm nếu có điều gì không may xảy ra cho tôi trong thời gian tôi ở đây tu tập và làm công quả. *
2A: Tôi đã xem xét trước hướng dẫn thiền, lịch trình, quy tắc và quy định, như đã mô tả trong phần Tài Liệu Cho Khóa Thiền. Tôi cam kết sẽ tuân theo các điều lệ tại Đại Niệm Xứ Thiền Viện, đặc biệt là các điều lệ liên quan đến sự tu học thiền Minh Sát. *
2B: (Chỉ dành riêng cho thiền sinh Phụ Giúp / Hỗ Trợ) Tôi đã xem xét trước hướng dẫn thiền, lịch trình, quy tắc và quy định, như đã mô tả trong phần Tài Liệu Cho Khóa Thiền. Tôi cam kết sẽ tuân theo các điều lệ tại Đại Niệm Xứ Thiền Viện, đặc biệt là các điều lệ liên quan đến sự hòa hợp và tôn trọng giữa chư Tăng Ni, Phật tử và cộng đồng trong thời gian phục vụ. *
3A. Tôi cũng sẽ hoan hỷ tình nguyện phụ giúp các việc nhỏ khi thiền viện có thông báo. *
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con đem hết lòng thành kính,làm lễ Đức Bhagavā đó, Ngài là bậc Arahaṃ cao thượng,
được chứng quả Chánh Biến Tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy.

Honor to the Blessed One, the Exalted One, the fully Enlightened One.