logo1

INFORMATION FOR 10-DAY MEDITATION RETREAT
at Mahāsatipaṭṭhāna Meditation Center
Leesburg, Florida

********

TÀI LIỆU CHO KHÓA THIỀN 10-NGÀY
Tại Đại Niệm Xứ Thiền Viện
Leesburg, Florida


********

DAILY SCHEDULE -- THỜI KHÓA BIỂU HÀNG NGÀY

TIME / Giờ ACTIVITIES / Sinh hoạt
4:30 - 5am Waking up Thức dậy
5 - 6am Chanting / Sitting meditation Tụng kinh / ngồi thiền
6 - 8am Breakfast / Mindful resting Điểm tâm / nghỉ ngơi
8 - 9am Sitting meditation Ngồi thiền
9 - 10am Walking meditation Đi kinh hành
10 - 10:40am Sitting meditation Ngồi thiền
10:40 - 12pm Lunch Dùng cơm trưa
12 - 1pm Mindful resting Nghỉ ngơi
1 - 2pm Sitting meditation Ngồi thiền
2 - 3pm Walking meditation Đi kinh hành
3 - 4pm Sitting meditation Ngồi thiền
4 - 5pm Juice refreshment and mindful resting Uống nước trái cây/ nghỉ ngơi
5 - 6pm Listening to Dhamma talk Nghe Pháp thoại
6 - 7pm Walking meditation Đi kinh hành
7 - 8pm Chanting / Sitting meditation Tụng kinh / ngồi thiền
8 - 9pm Walking meditation Đi kinh hành
9 - 10pm Sitting meditation / Loving Kindness chanting Ngồi thiền/ Tụng Tâm Từ
10pm - 4:30am Sleeping Giờ ngủ

 REGULATIONS -- NỘI QUY KHÓA THIỀN

  IN GENERAL (TỔNG QUÁT)
1. Maintain mindfulness and noble silence at all times during the retreat.
Luôn giữ chánh niệm và im lặng trong khoá thiền.
2. Follow the daily schedule closely and arrive at the Dhamma hall on-time to avoid disturbing others.
Tuân thủ chặt chẽ lịch mỗi ngày của khoá thiền và đến thiền đường đúng giờ để không làm phiền các thiền sinh khác.
3. During meditation session, yogis may go back to your room to use the restroom if needed, but afterward should try to return to the meditation session.
Trong thời gian ngồi thiền hay đi kinh hành, thiền sinh có thể về phòng riêng để đi vệ sinh khi cần thiết, nhưng thiền sinh không nên nghỉ ngơi trong giờ tu tập.
4. Do not stretch the feet toward the Buddha statue.
Xin đừng duỗi chân hướng ngay trước tượng Phật.
5. The AC should be adjusted only by the designated person.
Chỉ để người có trách nhiệm điều chỉnh máy lạnh.
6. Sign up for minor task, if posted.
Xin vui lòng ghi danh tình nguyện phụ giúp các việc nhỏ khi thiền viện có thông báo.
7. If there is any request or comment, please write on the piece of paper and put inside the drop box in the dining hall. If urgent, please talk to the retreat coordinator.
Nếu có yêu cầu hay ý kíến gì, xin vui lòng ghi ra giấy và bỏ vào thùng thư góp ý để trong nhà ăn. Trong trường hợp khẩn cấp, xin đến gặp trực tiếp ban tổ chức.
8. Do not skip any sitting meditation session, especially the last one at 9pm.
Không bỏ bất cứ thời ngồi thiền nào, nhất là thời cuối ngày lúc 9:00 giờ tối.
9. Please arrive at the Dhamma hall at least 5 minutes before the Dhamma talk at 5pm.
Xin có mặt ở thiền đường ít nhất năm phút trước khi thời Pháp thoại bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều.
10. Avoid activities that can disturb the practice, such as: talking; reading books; greetings; yoga or exercise; listening to electronic device; wandering around.
Tránh các sinh hoạt có thể cản trở sự tu tập như đọc sách, chào hỏi, tập yoga hay thể dục, nghe các thiết bị ghi âm điện tử; đi lang thang.
11. Avoid taking phone call. If needed, keep it short and away from other yogis.
Tránh trả lời nói chuyện điện thoại. Khi cần thiết, chỉ nói ngắn gọn và giữ khoảng cách xa các thiền sinh khác.
12. Bow before and after each sitting; each Dhamma talk; and each interview to display gratitude and humility. Do not take bowing as a behavior of lower status.
Quỳ lạy đảnh lễ trước và sau mỗi thời ngồi thiền, sau thời Pháp thoại; và mỗi lần vào trình Pháp để bày tò lòng tri ân và khiêm cung. Không nên cho rằng quỳ lạy đảnh lễ là hành vi thấp kém.
 
  INSIDE PERSONAL ROOM (TRONG PHÒNG RIÊNG)
13. Be mindful in all activities inside your personal room.
Duy trì chánh niệm khi ở trong phòng của mình.
14. Keep your personal room clean and tidy.
Xin giữ phòng cá nhân sạch sẽ và gọn gàng.
15. Turn off water, electricity, and lock the door when go out.
Xin nhớ tắt nước, điện, và khoá cửa khi ra khỏi phòng. 

 

********


Thank you for your help and cooperation.
Xin cám ơn sự giúp đỡ và hợp tác của quý vị.

[ Download 10-Day Retreat Information pdf ] ** [ Tải Tài Liệu Khóa Thiền 10 Ngày pdf ]

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con đem hết lòng thành kính,làm lễ Đức Bhagavā đó, Ngài là bậc Arahaṃ cao thượng,
được chứng quả Chánh Biến Tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy.

Honor to the Blessed One, the Exalted One, the fully Enlightened One.